nm10

ANALIZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE, ANALIZY EKONOMICZNE, ANALIZY FINANSOWE, ANALIZY PODATKOWE, ANALIZY RYNKOWE, ANALIZY MARKETINGOWE, ANALIZY ZARZĄDCZE

Firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL świadczy usługi w zakresie wykonywania wszelkiego typu analiz społeczno-gospodarczych, w tym ekonomicznych, finansowych, podatkowych, rynkowych, marketingowych i zarządczych. Nasze analizy są wykonywane pod oczekiwania klienta i na użytek różnych podmiotów i osób zamożnych. Analizy, które przygotowujemy, są niezbędne zarówno pracownikom służb finansowych przedsiębiorstw, menedżerom zarządzającym przedsiębiorstwami, jak i odbiorcom zewnętrznym. Podejmowanie trafnych decyzji przez właścicieli oraz działających w ich imieniu menedżerów, a także przez odbiorców zewnętrznych, pozostających w otoczeniu przedsiębiorstw, uzależnione jest nie tylko od dostępności i jakości uzyskanych danych, ale też od umiejętności ich analizy i oceny. Trafnie przygotowana analiza wymaga profesjonalnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznego doświadczenia i to wszystko właśnie posiada nasza firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL.

Obecnie trudno jednoznacznie zakreślić obszar badawczy analizy. Działalność gospodarcza może być analizowana na różnych szczeblach, począwszy od stanowiska pracy w przedsiębiorstwie poprzez jednostki gospodarcze, branże, gałęzie, działy, sektory, gospodarki narodowe i regionalne aż do gospodarki globalnej (światowej). Na każdym szczeblu można przeprowadzić analizę, która będzie sama w sobie przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Najogólniej analizę można podzielić na: makroekonomiczną i mikroekonomiczną. W obrębie analizy mikroekonomicznej wyróżnia się szereg nauk szczegółowych, jak na przykład rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa, controlling i finanse przedsiębiorstw, które bazują na analizie ekonomicznej i korzystają z jej metod badawczych. Analiza rozumiana jako działanie praktyczno-badawcze pełni przede wszystkim (ale nie tylko) funkcje usługowe wobec zarządzania przedsiębiorstwem. Do funkcji tych należą: funkcja informacyjno-poznawcza, funkcja kontrolno-diagnostyczna oraz funkcja planistyczna.

Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od informacji o procesach zachodzących w samym przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu. Wiedza, intuicja i doświadczenie menedżerów muszą być wsparte rzetelną informacją otrzymaną we właściwym momencie. Przeszkodą w podejmowaniu decyzji jest zarówno brak informacji, jak i ich nadmiar. W związku z tym potrzebne są takie podmioty jak firma ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL, które pracują na rzecz klientów (menedżerów, prezesów, osób zamożnych), wykonując następujące czynności: zbieranie i przetwarzanie informacji, właściwa analiza wykonana w profesjonalny sposób, sformułowanie wniosków i rekomendacji.

Klient jako odbiorca wyników pracy firmy ANTOMPIN TOMASZ PINDRAL oczekuje na informacje odpowiednio przetworzone i prezentowane (przy pomocy tablic, wykresów, opisów i tym podobnych), dotyczące aktualnego stanu badanych zjawisk i procesów, ich zmian i tendencji, aby mieć wiedzę poznawczą, na podstawie której podejmie określone decyzje. Analiza może pełnić też funkcję informacyjno-poznawczą dla klientów zewnętrznych (zamożni klienci, urzędy, banki, gracze giełdowi, nabywcy produktów, dostawcy, pośrednicy i inni). Od wykonawcy analizy oczekuje się też postawienia diagnozy i wskazania działań korekcyjnych w zakresie badanych problemów. Wyniki analizy stanowią podstawę do weryfikacji decyzji podjętych w przeszłości. Funkcja planistyczna analizy polega na: sugerowaniu strategii celów i zadań do wykonania w przyszłości, wskazywaniu na potencjalne okazje i szanse sprzyjające realizacji tych celów, a także informowanie o zagrożeniach i określanie sposobów ich niwelowania, opracowaniu wewnętrznie spójnych scenariuszy i wariantów prognoz ekonomicznych o różnych horyzontach czasowych oraz sugerowaniu wyboru najkorzystniejszych wariantów planów zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania i celami przedsiębiorstwa. Przykładami takiej analizy są: biznesplany i studia wykonalności projektu inwestycyjnego.

Zaufaj profesjonalizmowi i zleć firmie ANTOMPIN TOMASZ PINRAL wykonanie analizy w interesującym Cię obszarze.